- Türkiye için, apartmanlarda bireysel çanak kurulumu hakkında hukuk karar'ları !

Paylaş
avatar
b.bilge
© Official Web Site
© Official Web Site

Mesaj Sayısı : 276
Localisation : ..... Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. [M.K.Atatürk]
Kayıt tarihi : 07/02/07

- Türkiye için, apartmanlarda bireysel çanak kurulumu hakkında hukuk karar'ları !

Mesaj  b.bilge Bir 25/7/2012, 11:44gga
Türkiye için, apartmanlarda bireysel çanak kurulumu hakkında hukuk kararları !
(Emsal teşkil edecek iki karar)


1. mahkeme kararı ektedir. Upd.

T.C. Yargıtay Onsekizinci Hukuk Dairesi
Esas No: 2005/3990 Karar No: 2005/5189 Tarihi: 17.05.2005

• Ortak Yerlerden Faydalanma Koşulları
• Çatıya Uydu Anten Tesisi

ÖZET:

Dava kat malikleri kurulu kararının iptali ile bu karara dayanılarak kaldırılan çanak antenin yeniden kurulması

istemine ilişkindir.

Kat maliklerinden birinin diğer tüm kat maliklerinin rızası olmaksızın ya da tüm kat maliklerince alınmış bir karar

bulunmaksızın ortak çatıya uydu anten takabilmesi için bu tesisin o kat malikinin arsa payını aşmaması, diğer kat

maliklerinin de aynı tesisi kurmaları durumunda her birine yeterli bir alanın bulunması, anten sisteminin anayapıya ve

bağımsız bölümlere zarar vermemesi ve yapının statiğini olumsuz yönden etkilememesi, ayrıca çatıda aynı nitelik ve

özellikte merkezi anten sisteminin bulunmaması gerekir.

Olayda, çatıda merkezi bir anten sisteminin bulunduğu anlaşılmakta ise de bunun uydu anten niteliğinde olmadığı

ancak sınırlı sayıda kanalın izlenebildiği belirlenmiştir.

Günümüzdeki sosyal ve kültürel yaşam ve bunun gerekli kıldığı iletişim ve bilgilenme gereksinimi göz önünde

tutulduğunda uydu anten yurt ve dünyadaki gelişmeler, yenilikler konusunda bilgilenme ve yararlanma olanağı

sağlayacak nitelikte bir sistem olması karşısında davacının ortak çatıya koşullarına ve tekniğine uygun biçimde

çanak anten taktırması konusunda kendisine izin verilmesine hükmedilmesi gerekir.


TAM METİN:

Davacı ile davalılar arasındaki kat malikleri kurulu kararı iptali ve bu karara dayanılarak sökülen çanak antenin eski

hale getirilmesi davasına dair Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen 13.05.2004 günlü ve 2003/560 -

2004/609 sayılı hükmün onanması hakkında Dairece verilen 03.02.2005 günlü ve 2004/8937 - 2005/379 sayılı

ilama karşı davacı tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.

Bu isteğin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Dava 04.06.2002 günlü kat malikleri kurulu kararının iptali ile bu karara dayanılarak kaldırılan çanak antenin

yeniden kurulması istemine ilişkindir.

Dosyada toplanan bilgi ve belgelere, özellikle bilirkişi raporu içeriği ile yerel mahkemenin kabulüne göre; iptali

istenilen ve 04.06.2002 günlü olağanüstü toplantıda alınan kat malikleri kurulu kararının Kat Mülkiyeti Yasasının

29. maddesinin 2. fırkasında öngörülen koşullara uygun alınmadığı, bu bağlamda toplantının yeri, zamanı ve

gündeminin toplantıdan en geç onbeş gün içinde tüm kat maliklerine (davacı kat malikine) yöntemince

bildirilmediği, ayrıca yasanın 30. ve izleyen maddelerinde belirtilen karar yeter sayısının sağlanmadığı anlaşılmakla

bu kararın iptali gerekmektedir.

Öte yandan kat maliklerinden birinin diğer tüm kat maliklerinin rızası olmaksızın ya da tüm kat maliklerince alınmış

bir karar bulunmaksızın ortak çatıya uydu anten takabilmesi için bu tesisin o kat malikinin arsa payını aşmaması,

diğer kat maliklerinin de aynı tesisi kurmaları durumunda her birine yeterli bir alanın bulunması, anten sisteminin

anayapıya ve bağımsız bölümlere zarar vermemesi ve yapının statiğini olumsuz yönden etkilememesi, ayrıca çatıda

aynı nitelik ve özellikte merkezi anten sisteminin bulunmaması gerekir. Sözü edilen koşulların tümünün gerçekleşmiş

olması koşulu ile bir kat maliki öteki kat maliklerinin rızası olmaksızın bu tesisi kurabilir. Somut olayda davacı kat

malikinin kat malikleri kurulunun 07.02.1999 günlü kararına dayanılarak ortak çatıya kurmuş olduğu ve

04.06.2002 günlü kararla kaldırıldığı anlaşılan çanak antenin yukarıda açıklanan koşullara uygun olduğu bilirkişinin

yerinde yaptığı inceleme sonunda anlaşılmış ve bu olgu mahkemece de kabul edilmiştir. Gerek davacının

anlatımından, gerekse davalıların savunmalarından çatıda merkezi bir anten sisteminin bulunduğu anlaşılmakta ise

de bunun uydu anten niteliğinde olmadığı ancak sınırlı sayıda kanalın izlenebildiği belirlenmiştir. Günümüzdeki

sosyal ve kültürel yaşam ve bunun gerekli kıldığı iletişim ve bilgilenme gereksinimi gözönünde tutulduğunda uydu

antenin yurt ve dünyadaki gelişmeler, yenilikler konusunda bilgilenme ve yararlanma olanağı sağlayacak nitelikte bir

sistem olduğu kuşkusuzdur. Açıklanan tüm bu nedenler karşısında davacının ortak çatıya koşullarına ve tekniğine

uygun biçimde çanak anten taktırması konusunda kendisine izin verilmesine hükmedilmesi gerekirken mahkemece

merkezi anten sisteminin bulunduğu ve davacının uydu anten taktırması için bir zorunluluğun olmadığı gerekçesiyle

davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.

Açıklanan nedenlerle davacı tarafın yerinde görülen karar düzeltme isteminin kabulü ile dairemizin 03.02.2005 gün

ve 2004/8987-2005/379 sayılı onama kararının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle

BOZULMASINA, istek halinde temyiz onama harcı ile karar düzeltme harcının düzeltme isteyene iadesine,

17.05.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.


gga
2. mahkeme kararı ektedir. Upd.

18. Hukuk Dairesi 2006/2720 E., 2006/5352 K.
• ANATAŞINMAZDA DEĞİŞİKLİK
• ORTAK ALANIN KULLANILMASI
• 5663 S. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNDA ... [ Madde 3 ]
• 5663 S. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNDA ... [ Madde 3 ]
"ÖZET"
DAVA KONUSU DEPOLARIN ANAYAPININ TESİSAT PROJELERİNDE YER ALIP ALMADIĞI,

PROJEYE VE TEKNİĞİNE UYGUN YAPILIP YAPILMADIĞI ARAŞTIRILMALI, PROJEDE DEPO

GÖSTERİLMEMİŞSE DEPOLARIN YAPILABİLMESİ İÇİN TÜM KAT MALİKLERİNİN RIZASININ

GEREKTİĞİ GÖZETİLMELİDİR. ANAYAPININ ÇATISINA KAT MALİKLERİNİN BİREYSEL ANTEN

KOYABİLMELERİ İÇİN, ÖNCELİKLE TÜM KAT MALİKLERİNİN YARARLANMALARI İÇİN

ORTAK ANTEN SİSTEMİNİN BULUNMAMASI, HER BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN ANTEN

KURULABİLECEK YETERLİ ALAN OLMASI, SİSTEMİN HER BAĞIMSIZ BÖLÜME ÖZGÜLENEN

ARSA PAYINI AŞMAMASI VE ANTENLERİN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE VE ANAYAPIYA ZARAR

VERMEMESİ GEREKİR.
"İçtihat Metni"
Dava dilekçesinde, çatı arasındaki su depolarının ve televizyon antenlerinin kaldırılması istenilmiştir. Mahkemece

davanın kabulüne karar verilmiş, hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması davalılar vekili tarafından

yasal süresi içinde verilen temyiz dilekçesi ile istenilmekle dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, tetkik hakiminin

açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü:

Davacı vekili dava dilekçesinde, davalıların anayapının çatı arasındaki su depolarından sızan sularla müvekkili

davacının bağımsız bölümünün zarar gördüğünü, ayrıca davalıların çatıdaki antenlerinin zaman zaman bozulması

nedeniyle onarımı için çatıya çıkıldığında kiremitlerin kırıldığını ve müvekkilinin rahatsız olduğunu ileri sürerek

davalıların su depolarının ve antenlerinin kaldırılmasını istemiştir. Mahkemece davanın kabulü ile dava konusu

edilen su depolarının ve televizyon anteninin kaldırılmasına karar verilmiştir.

1- Dosyada toplanan bilgi ve belgelerden, özellikle bilirkişi raporları içeriğinden davacının kat irtifaklı anayapının

üst katındaki bağımsız bölüm maliki olduğu, bu bağımsız bölümün üstündeki ortak çatı arasında davalılara ait su

depolarının bulunduğu, bu depoların altlarında taşma tavası olmadığı, beton ayaklar üzerine oturtulduğu, buna göre

depoların arasında su altlığı ve şamandıralarının arızalanması sonucu akıntıların olabileceği belirtilerek bunlar için

taşma tavası ve tahliye borularının tekniğine uygun yapılması gerektiği belirtilmiş, ancak dava konusu edilen

depoların anayapının tesisat projesinde yer alıp almadığı ve bu projeye uygun yerde ve biçimde kurulmuş olup

olmadıkları üzerinde durulmamıştır. Saptanan bu durum karşısında, mahkemece öncelikle anayapının tesisat

projesinin, özellikle böyle bir projede su depolarının olup olmadığı belirlenip, varsa sözü edilen davalıların su

depolarının mevcut durumunun bu projeye uygun olup olmadığı yerinde incelenmeli, özellikle mevcut depoların alt

kattaki davalının bağımsız bölümüne su sızdırmasının önlenmesi konusunda alınması gereken önlemlerin neler

olduğunun açıkça tespit edilmesi, bu bağlamda 29.06.2005 günlü bilirkişi raporunda değinildiği üzere depolar için

taşma tavası ve tahliye borularının tekniğine uygun biçimde yapılması ile saptanacak olan diğer önlemlere

hükmedilmesi; eğer onaylı tesisat projesinde su depoları gösterilmemiş ise konunun Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19.

maddesi hükmü çerçevesinde değerlendirilip bu depoların çatı arasına konulması için tüm kat maliklerinin rızasının

bulunmadığının anlaşılması durumunda şimdiki gibi bu depoların kaldırılmasına karar verilmesi gerekir. Mahkemece

yukarıda belirtilen hususlarda yeterli araştırma ve gerekli inceleme yapılmadan bilirkişilerin yetersiz raporlarına

dayanılarak hüküm kurulmuş olması,

2-Yargıtay'ın yerleşmiş uygulamalarında, Kat Mülkiyeti Yasası'nın 16. maddesi uyarınca anataşınmazın ortak

yerlerine arsa payları oranında ortak mülkiyet hükümlerine göre malik ve arsa payları oranında kullanma hakkına

sahip olan kat maliklerinin çağdaş yaşamın zorunlu gereksinimlerinden olan televizyon anteninin aşağıda açıklanan

koşullara uygun bulunması durumunda
anayapının çatısına veya taşınmazda başka bir ortak yere konulması konusunda diğer kat maliklerinin rızası

aranmaz.

Somut olayda olduğu gibi, anayapının çatısına kat maliklerinin bireysel antenlerini koyabilmeleri için, öncelikle tüm

kat maliklerinin yararlanmalarına özgülenmiş bulunan ortak bir anten sisteminin bulunmaması, böyle bir anten yoksa

çatıda her bağımsız bölüm için anten kurulması durumunda yeterli alanın bulunması, sistemin her bağımsız bölüme

özgülenmiş arsa payını aşmaması ve bu antenlerin bağımsız bölümlere ve anayapıya zarar vermemesi gerekir.

Dosya kapsamından anayapıda tüm kat maliklerinin yararlanmasına özgülenmiş ortak anten tesisatının bulunmadığı

anlaşıldığına göre, davalıların çatıya monte ettikleri antenlerin sözü edilen diğer koşullara uygun olup olmadığı

yerinde yapılacak bilirkişi incelemesi sonunda saptanması gerekirken, böyle bir araştırma ve incelemeye

dayanmayan bilirkişi raporlarına itibarla antenlerin kaldırılmasına karar verilmiş olması,

3-Kabule göre de; su depolarının ve televizyon anteninin kaldırılması işi için Kat Mülkiyeti Yasası'nın 33. maddesi

hükmü uyarınca davalı tarafa belli ve uygun bir süre verilmemesi,

Doğru görülmemiştir.

Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları

bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA),

temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 27.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi

    Forum Saati 12/12/2018, 01:28